จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 328 288 - 616
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 247 527 - - - 774
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 871 64 - 935
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 230 506 - - - 736
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 360 518 - - - 878
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 73 100 - - - 173
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 98 48 - - - 146
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 177 513 - - - 690
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 348 - - - - 348
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 258 218 - - - 476
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 71 72 - - - 143
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 432 776 - - - 1,208
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 113 - - - - 113
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 211 123 - - - 334
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 92 - - - - 92
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 33 - - - - 33
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 236 250 - - - 486
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม - - - - - -
รวม 2,979 3,651 1,199 352 - 8,181
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 598 231 - 829
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 53 170 142 - - 365
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 226 782 - - - 1,008
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 137 143 - - - 280
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 307 929 - - - 1,236
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 115 222 - - - 337
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 118 312 192 - - 622
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) 70 91 - - - 161
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 107 268 - - - 375
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 50 - - - - 50
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 214 106 - - - 320
รวม 1,397 3,023 932 231 - 5,583
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 118 142 - 260
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 135 116 - 251
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 198 295 - 493
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 285 284 - 569
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 52 90 - 142
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 98 62 - 160
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 414 324 - 738
  8.รร.บัวขาว - - 1,366 1,458 - 2,824
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 457 314 - 771
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 305 134 - 439
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 75 108 - 183
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 148 106 - 254
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 1,136 - - - 1,136
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 120 40 - 160
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 670 - - - - 670
  4.รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ - 281 - - - 281
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ 30 - - - - 30
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 63 112 58 - - 233
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 85 35 - - - 120
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 63 - - - - 63
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 132 - - - - 132
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 11 - - - - 11
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 32 - - - - 32
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 132 168 - - - 300
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 132 18 - - - 150
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 113 269 - - - 382
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 147 371 - - - 518
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 202 - - - - 202
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 20 - - - - 20
รวม 1,832 2,390 3,829 3,473 - 11,524
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 305 238 - 543
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 434 118 - 552
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 186 478 - - - 664
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 199 487 - - - 686
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 32 87 - - - 119
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 77 77
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 79 51 - - - 130
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 39 - - - - 39
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 106 - - - - 106
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 92 - - - - 92
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 71 - - - - 71
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 110 13 - - - 123
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 122 - - - - 122
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 111 120 - - - 231
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 109 223 - - - 332
รวม 1,256 1,459 739 356 77 3,887
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 73 37 - 110
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 118 71 - 189
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 294 179 - 473
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 187 72 - 259
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 382 270 - 652
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 131 74 - 205
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 590 385 - 975
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 83 156 113 - - 352
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 157 338 - - - 495
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 153 98 - 251
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 77 41 - 118
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 267 114 - 381
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 237 130 - 367
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 103 50 - 153
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 140 71 - 211
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,643 1,457 - 3,100
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 181 143 - 324
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 965 757 - 1,722
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 194 106 - 300
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 78 207 - - - 285
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 69 358 161 - - 588
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 132 402 122 - - 656
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 82 323 120 - - 525
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 58 123 - - - 181
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 133 384 161 - - 678
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 119 454 255 123 - 951
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 37 128 - - - 165
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 64 397 194 - - 655
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 47 672 1,335 638 - 2,692
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 300 2,463 - - - 2,763
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 287 - - - - 287
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 189 175 - - - 364
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 171 72 - - - 243
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 183 - - - - 183
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 204 - - - - 204
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย 16 30 - - - 46
  อบต.ดงเมืองแอม
  1.รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม 122 - - - - 122
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 100 136 - - - 236
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 42 99 322 147 - 610
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 45 - - - 45
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 85 205 - - - 290
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 115 157 - - - 272
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 32 44 - - - 76
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 33 151 - - - 184
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 165 330 - - - 495
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 119 274 205 14 - 612
  บ้านฝาง
  อบต.ป่าหวายนั่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวานนั่ง - - - - - -
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 211 117 - - - 328
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 51 - - - - 51
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 136 716 298 - - 1,150
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 155 484 205 - - 844
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 60 141 79 - - 280
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 148 - - - - 148
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 184 558 - - - 742
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 126 128 - - - 254
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 30 - - - - 30
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 51 83 35 - - 169
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 109 38 - - - 147
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 37 - - - - 37
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 116 163 - - - 279
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 25 - - - - 25
รวม 4,661 10,551 9,340 4,977 - 29,529
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 101 - - - - 101
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 272 1,023 543 - - 1,838
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 131 476 220 - - 827
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 333 821 - - - 1,154
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 327 79 - 406
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 29 43 - - - 72
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 186 486 186 - - 858
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 37 75 - - - 112
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 45 84 - - - 129
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 53 156 - - - 209
รวม 1,187 3,164 1,276 79 - 5,706
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 569 398 - 967
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 58 206 133 - - 397
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 194 408 190 - - 792
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 235 653 215 - - 1,103
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 243 480 225 - - 948
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 195 343 152 - - 690
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 35 72 - - - 107
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.ดอนฉิมพลี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี - - - - - -
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 75 - - - - 75
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 268 656 100 - - 1,024
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 277 - - - - 277
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 110 240 - - - 350
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 145 231 - - - 376
รวม 1,835 3,289 1,584 398 - 7,106
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 262 1,117 635 153 - 2,167
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 95 398 457 231 - 1,181
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 135 318 105 - - 558
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 242 331 134 - - 707
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 86 237 107 - - 430
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 838 570 - 1,408
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 85 253 159 - - 497
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 34 79 - - - 113
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 163 400 243 209 - 1,015
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 524 275 - 799
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 985 1,715 - - - 2,700
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 89 170 108 - - 367
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 152 387 275 - - 814
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 140 292 192 - - 624
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 108 188 112 - - 408
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 374 925 273 - - 1,572
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ - 148 64 - - 212
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 150 - - - - 150
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 122 238 - - - 360
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 135 - - - - 135
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 68 - - - - 68
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 488 971 - - - 1,459
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 106 296 - - - 402
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 502 314 - - 816
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 150 - - - 150
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 142 - - - - 142
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 69 - - - - 69
  5.รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์) - - - - - -
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 165 - - - - 165
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 145 416 - - - 561
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 186 358 - - - 544
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 77 160 - - - 237
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 476 - - 476
  ศรีราชา
  ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
  1.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ซากค้อ) - - - - - -
  2.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) - - - - - -
  3.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) - - - - - -
  4.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) - - - - - -
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 619 1,649 - - - 2,268
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 448 1,196 - - - 1,644
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 1,121 145 - 1,266
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 226 964 476 - - 1,666
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 190 823 236 114 - 1,363
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 292 292
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 82 271 - - - 353
  สัตหีบ
  ทต.นาจอมเทียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน - - - - - -
รวม 6,368 14,952 6,849 1,697 292 30,158
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 222 192 - 414
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 89 196 133 - - 418
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 285 873 356 - - 1,514
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 140 128 - - - 268
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 139 282 - - - 421
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 133 341 156 - - 630
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 108 129 - - - 237
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 51 - - - - 51
รวม 945 1,949 867 192 - 3,953
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 354 181 - 535
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 49 36 - 85
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 772 628 - 1,400
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 53 46 - 99
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 181 121 - 302
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 336 171 - 507
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 555 277 - 832
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 185 143 - 328
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 142 75 - 217
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 542 324 - 866
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 297 126 - 423
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 860 545 - 1,405
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 77 66 - 143
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 537 318 - 855
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 173 106 - 279
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 128 122 - 250
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 151 74 - 225
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 153 101 - 254
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 68 39 - 107
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 208 112 - 320
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 191 193 - 384
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 116 59 - 175
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 87 58 - 145
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 277 156 - 433
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 334 227 - 561
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 177 86 - 263
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 231 441 - - - 672
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 45 78 81 - - 204
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 58 74 - - - 132
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 149 354 241 - - 744
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 71 - - - - 71
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 165 353 - - - 518
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 194 68 - - - 262
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 32 63 11 - - 106
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 41 - - - - 41
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 155 219 69 - - 443
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ 56 - - - - 56
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ 13 - - - - 13
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 85 - - - - 85
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 89 - - - - 89
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 101 - - - - 101
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 179 - - - - 179
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 343 340 - - - 683
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 60 38 - - - 98
รวม 2,067 2,028 7,405 4,390 - 15,890
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 156 199 84 72 - 511
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 69 184 107 53 - 413
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 186 470 459 163 - 1,278
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 34 39 - - - 73
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 93 194 - - - 287
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 127 33 - 160
รวม 538 1,086 777 321 - 2,722
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 44 245 1,392 938 - 2,619
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 162 762 - - - 924
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 200 678 - - - 878
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 119 459 - - - 578
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 125 407 - - - 532
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 451 259 - 710
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,311 1,358 - 2,669
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 220 520 - - - 740
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 82 225 - - - 307
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) 189 - - - - 189
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 157 - - - - 157
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 81 - - - - 81
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 121 - - - - 121
  ขุนตาล
  ทต.บ้านต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า 46 - - - - 46
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล 116 190 - - - 306
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 113 - - - - 113
  เชียงแสน
  ทต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 60 99 - - - 159
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 60 136 - - - 196
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 34 111 - - - 145
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 76 - - - - 76
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 241 - - - - 241
  ทต.หงาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหงาว 79 - - - - 79
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 101 - - - - 101
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 176 68 - - 244
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 56 156 - - - 212
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 138 385 163 - - 686
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 63 107 - - - 170
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 49 126 34 - - 209
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 84 - - - - 84
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 38 88 - - - 126
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 59 - - - - 59
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 211 - - - - 211
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 216 - - - 216
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 120 212 - - - 332
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 185 101 - - - 286
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 42 134 - - - 176
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 164 230 - - - 394
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 79 23 - - - 102
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 292 593 - - - 885
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 255 - - - - 255
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.เทศบาลเวียงพางคำ 75 - - - - 75
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 50 - - - - 50
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 50 - - - - 50
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 52 53 - - - 105
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 130 - - - - 130
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 169 - - - - 169
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 102 138 - - - 240
รวม 4,889 6,570 3,419 2,555 - 17,433
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 173 654 204 - - 1,031
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 82 207 139 - - 428
  3.รร.บ้านศาลา 56 212 159 - - 427
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 353 420 - 773
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 58 136 - - - 194
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 77 108 - - - 185
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 52 104 - - - 156
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 106 236 - - - 342
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 103 322 158 - - 583
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 127 247 - - - 374
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 66 119 - - - 185
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 100 281 173 - - 554
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 77 228 114 - - 419
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 97 195 - - - 292
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 50 107 - - - 157
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 113 - - - - 113
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 147 59 - - 206
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 91 - - - - 91
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 82 150 - - - 232
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 49 138 - - - 187
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 53 - - - - 53
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 240 - - - - 240
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 152 283 32 - - 467
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 37 - - - - 37
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 106 - - - - 106
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 42 - - - - 42
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 206 - - - - 206
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 85 - - - - 85
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 81 157 - - - 238
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 194 161 - - - 355
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 108 - - - - 108
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 79 111 15 - - 205
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 65 - - - - 65
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 75 - - - - 75
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 92 - - - - 92
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 41 - - - - 41
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 131 227 17 - - 375
  ทต.จอมแจ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 111 - - - - 111
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง 80 - - - - 80
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 113 161 - - - 274
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 65 - - - - 65
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 93 - - - - 93
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 94 - - - - 94
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 90 - - - - 90
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 190 129 - - - 319
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 108 111 - - - 219
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 49 73 - - - 122
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 70 - - - - 70
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 155 - - - - 155
  อบต.แม่สาว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 49 - - - - 49
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 65 - - - - 65
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 25 - - - - 25
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา 36 - - - - 36
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 70 - - - - 70
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 80 - - - - 80
  ทต.ออนใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 111 - - - - 111
  อบต.ร้องวัวแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 64 - - - - 64
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 205 - - - - 205
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 86 - - - - 86
  ทต.หนองแหย่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 72 - - - - 72
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 29 - - - - 29
  ทต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 65 - - - - 65
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 148 385 207 - - 740
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ - 73 - - - 73
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 84 - - - - 84
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 63 - - - - 63
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 46 - - - - 46
  สารภี
  ทต.ชมภู
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชมภู 34 - - - - 34
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 78 63 - - - 141
  หางดง
  ทต.หนองควาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 75 - - - - 75
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 249 566 - - - 815
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย - - - - - -
  ฮอด
  ทต.ท่าข้าม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม - - - - - -
รวม 6,298 6,091 1,630 420 - 14,439
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 197 626 200 - - 1,023
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 223 336 377 196 - 1,132
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 115 277 - - - 392
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 87 134 - - - 221
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 71 147 - - - 218
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 228 518 405 99 - 1,250
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 47 112 - - - 159
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 234 86 - - - 320
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 19 64 - - - 83
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 123 220 207 - - 550
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 65 86 - - - 151
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 240 75 - - - 315
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 252 48 - - - 300
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 184 531 147 - - 862
รวม 2,085 3,260 1,336 295 - 6,976
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 58 54 - 112
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 246 577 240 - - 1,063
รวม 246 577 298 54 - 1,175
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 284 306 - 590
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 56 134 - - - 190
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 118 471 247 - - 836
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 78 164 - - - 242
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 25 - - - - 25
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 216 177 - - - 393
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 66 164 - - - 230
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 173 - - - - 173
  แม่ระมาด
  ทต.ทุ่งหลวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง - - - - - -
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 112 - - - - 112
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 17 33 - - - 50
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 32 90 - - - 122
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 38 48 - - - 86
  2.รร.บ้านสี่หลัง 9 13 - - - 22
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 17 47 - - - 64
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 50 139 - - - 189
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด - - - - - -
  2.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 389 - 389
  3.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 225 738 343 - - 1,306
  4.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 282 555 229 - - 1,066
  5.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 164 457 242 - - 863
  6.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 387 1,012 347 - - 1,746
  ทต.แม่กุ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่กุ 224 368 - - - 592
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 18 26 - - - 44
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 62 89 - - - 151
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 33 91 - - - 124
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 30 120 - - - 150
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 176 - - - - 176
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 40 58 - - - 98
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 45 70 - - - 115
  อบต.แม่ปะ
  1.รร.เมืองแม่ปะศึกษา - - - - - -
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 47 - - - - 47
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 102 167 - - - 269
  2.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 95 - - - - 95
รวม 2,937 5,231 1,692 695 - 10,555
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 431 646 108 - - 1,185
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 80 166 - - - 246
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 93 217 75 - - 385
รวม 604 1,029 183 - - 1,816
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 259 232 - 491
  2.รร.ทวารวดี - - - 264 - 264
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 137 358 284 - - 779
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 189 471 244 - - 904
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 151 422 222 - - 795
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 293 920 485 - - 1,698
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 241 421 345 - - 1,007
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 253 133 - - - 386
  9.รร.อนุบาลประปานคร 232 108 - - - 340
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 209 138 - - - 347
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 98 62 - - - 160
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 855 855
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 72 - - - - 72
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 50 - - - - 50
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 35 - - - - 35
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 134 319 - - - 453
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 104 346 173 - - 623
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 282 - - - - 282
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 284 829 124 - - 1,237
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 162 438 236 - - 836
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 205 450 - - - 655
รวม 3,131 5,415 2,372 496 855 12,269
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม - - 137 82 - 219
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 287 662 487 168 - 1,604
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 127 365 - - - 492
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 153 318 - - - 471
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 299 641 - - - 940
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 66 139 - - - 205
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 192 - - - - 192
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 204 - - - - 204
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 82 38 - - - 120
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 123 - - - - 123
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 112 - - - - 112
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 63 - - - - 63
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 20 - - - - 20
รวม 1,728 2,163 624 250 - 4,765
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 117 63 - 180
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 131 72 - 203
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 271 194 - 465
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 123 103 - 226
  5.รร.ครบุรี - - 988 698 - 1,686
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 142 112 - 254
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 268 201 - 469
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 169 171 - 340
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 242 181 - 423
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 86 95 - 181
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 456 260 - 716
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 255 155 - 410
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 382 - 382
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 109 108 - 217
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 118 88 - 206
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 231 154 - 385
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 884 897 - 1,781
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 163 81 - 244
  19.รร.บัวลาย - - 183 146 - 329
  20.รร.บัวใหญ่ - - 1,020 1,071 - 2,091
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 187 136 - 323
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 178 127 - 305
  23.รร.ประทาย - - 1,349 1,427 - 2,776
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 276 223 - 499
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 281 224 - 505
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 333 301 - 634
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 343 190 - 533
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 303 245 - 548
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 175 107 - 282
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 77 33 - 110
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 161 144 - 305
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 256 215 - 471
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 190 133 - 323
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 253 296 - 549
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 299 154 - 453
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 271 306 - 577
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 65 50 - 115
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 132 155 - 287
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 252 122 - 374
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 105 96 - 201
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 404 350 - 754
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 116 97 - 213
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 376 284 - 660
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 319 321 - 640
  45.รร.สีคิ้ว - - 1,331 972 - 2,303
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 113 94 - 207
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 181 75 - 256
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 139 89 - 228
  49.รร.สูงเนิน - - 1,003 583 - 1,586
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 110 73 - 183
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 327 209 - 536
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 190 107 - 297
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 315 154 - 469
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 295 190 - 485
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 137 132 - 269
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 224 116 - 340
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 215 195 - 410
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 229 162 - 391
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 137 163 - 300
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 277 866 419 169 - 1,731
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 179 408 249 - - 836
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 172 615 289 - - 1,076
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 205 546 302 137 - 1,190
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 75 160 159 - - 394
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 353 518 215 48 - 1,134
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล 132 73 - - - 205
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 103 190 - - - 293
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 240 110 - - - 350
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 275 - - - - 275
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 308 - - - - 308
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 239 - - - 239
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 154 - - - - 154
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 41 - - - - 41
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 132 234 - - - 366
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 45 78 - - - 123
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 107 182 67 - - 356
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 61 104 - - - 165
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 217 - - - 217
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 128 - - - - 128
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 110 176 108 - - 394
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 149 377 186 - - 712
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 127 265 106 - - 498
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 35 60 - - - 95
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 287 528 258 - - 1,073
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 63 109 - - - 172
รวม 3,758 6,055 19,961 14,636 - 44,410
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 25 51 - - - 76
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 183 153 - 336
  3.รร.วัดสำนักขัน 24 102 - - - 126
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 71 425 - - - 496
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 52 175 - - - 227
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 220 578 286 - - 1,084
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 120 461 - - - 581
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 298 1,400 - - - 1,698
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 110 334 - - - 444
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 382 1,713 - - - 2,095
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 323 1,940 - - - 2,263
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 109 525 - - - 634
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 202 808 - - - 1,010
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 504 - - - 504
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 617 353 - 970
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 70 34 - - - 104
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 34 330 - - - 364
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 58 - - - - 58
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 181 132 - - - 313
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 47 - - - - 47
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 60 - - - - 60
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 75 - - - - 75
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 92 57 - - - 149
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 52 255 - - 307
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 329 - - - 329
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 558 - - - 558
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,660 - - - 1,660
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 824 227 - 1,051
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 691 - - - - 691
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 174 160 - - - 334
  อบต.กุแหระ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ - - - - - -
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 83 - - - - 83
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 56 707 - - - 763
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 41 494 - - - 535
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 78 165 - - - 243
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 93 202 - - - 295
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 46 203 - - - 249
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 119 - - 119
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 224 134 - - - 358
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 54 - - - - 54
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 135 120 - - - 255
รวม 4,228 14,353 2,284 733 - 21,598
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - 1 9 - 10
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 362 301 - 663
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 193 397 292 143 - 1,025
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 159 393 186 - - 738
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 168 345 151 - - 664
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 116 264 105 - - 485
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 96 229 94 - - 419
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 278 565 345 - - 1,188
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 281 668 366 147 - 1,462
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 189 341 166 - - 696
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 170 499 - - - 669
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 59 275 60 - - 394
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 43 71 - - - 114
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 93 215 108 - - 416
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 83 - - - - 83
  ทต.อุดมธัญญา
  1.รร.อนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์ 97 - - - - 97
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 84 218 95 - - 397
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 151 110 - - - 261
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 43 - - - - 43
รวม 2,303 4,590 2,331 600 - 9,824
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 55 86 - - - 141
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 264 860 - - - 1,124
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 122 237 131 - - 490
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 373 801 - - - 1,174
  5.รร.เต็มรักศึกษา 263 831 368 - - 1,462
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,572 441 - 2,013
  7.รร.บางคูลัด 368 974 - - - 1,342
  8.รร.บ้านใหม่ 43 78 - - - 121
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 105 254 118 - - 477
  10.รร.วัดแคนอก 98 252 - - - 350
  11.รร.วัดแคใน 94 188 - - - 282
  12.รร.วัดชลอ 71 201 - - - 272
  13.รร.วัดแดง 44 157 - - - 201
  14.รร.วัดตึก 60 92 - - - 152
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 54 140 45 - - 239
  16.รร.วัดบางขนุน 53 62 - - - 115
  17.รร.วัดบางบัวทอง 110 224 - - - 334
  18.รร.วัดบางรักน้อย 105 242 - - - 347
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 78 118 - - - 196
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 112 123 - - - 235
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 97 329 206 - - 632
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 238 927 353 - - 1,518
  23.รร.วัดมะเดื่อ 135 289 201 - - 625
  24.รร.วัดรวก 80 106 - - - 186
  25.รร.วัดลุ่ม 50 93 - - - 143
  26.รร.วัดสนามนอก 64 153 - - - 217
  27.รร.วัดสโมสร 59 243 114 - - 416
  28.รร.วัดสลักเหนือ 117 249 109 - - 475
  29.รร.วัดสัก 29 80 - - - 109
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 88 146 - - - 234
  31.รร.วัดเสาธงหิน 72 144 - - - 216
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 76 96 - - - 172
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 67 159 - - - 226
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 44 135 45 - - 224
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 203 193 - 396
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 90 232 - - - 322
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 153 324 206 - - 683
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 92 219 103 - - 414
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 121 280 268 59 - 728
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 220 615 281 - - 1,116
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 75 - - - - 75
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 140 144 - - - 284
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 36 49 - - - 85
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 79 159 - - - 238
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 69 169 61 - - 299
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 198 435 259 67 - 959
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 58 77 - - - 135
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 253 942 - - - 1,195
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 286 69 - 355
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง 182 450 - - - 632
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 128 - - - - 128
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 31 - - - - 31
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 181 513 - - - 694
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 77 225 - - - 302
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 273 939 - - - 1,212
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 94 144 - - - 238
รวม 6,238 14,985 4,929 829 - 26,981
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 194 492 204 - - 890
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 175 472 131 - - 778
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 163 457 107 47 - 774
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 116 210 - - - 326
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 233 363 - - - 596
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 124 208 - - - 332
  บาเจาะ
  ทต.ต้นไทร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร - - - - - -
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 182 - - - - 182
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 118 486 - - - 604
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 33 87 - - - 120
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 391 1,209 262 - - 1,862
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 159 540 180 - - 879
รวม 1,888 4,524 884 47 - 7,343
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 187 142 - 329
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 138 335 - - - 473
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 79 147 - - - 226
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 121 221 66 - - 408
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 46 91 - - - 137
  ทต.เวียงสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา - - - - - -
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 60 - - - 60
รวม 384 854 253 142 - 1,633
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 137 8 - - - 145
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 288 - - - - 288
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 100 - - - - 100
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 90 - - - - 90
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 170 - - - - 170
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 264 354 - - - 618
  ศรีวิไล
  ทต.ศรีวิไล
  1.รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 50 - - - - 50
รวม 1,099 362 - - - 1,461
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 135 88 - 223
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 27 - - - - 27
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 268 1,241 684 354 - 2,547
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 270 954 618 186 - 2,028
  3.รร.เทศบาล 3 172 402 - - - 574
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 94 - - - - 94
  2.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 93 - - - - 93
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง 206 - - - - 206
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 163 508 578 314 - 1,563
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 53 161 - - - 214
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 182 233 - - - 415
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 149 40 - - - 189
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 96 - - - - 96
  อบต.บ้านตะโก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 26 - - - - 26
รวม 1,799 3,539 2,015 942 - 8,295
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 156 906 - - - 1,062
  2.รร.สามโคก - - 3,175 1,315 - 4,490
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 391 1,027 - - - 1,418
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 354 211 - 565
  ทต.บางกะดี
  1.รร.เทศบาลตำบลบางกะดี - 84 - - - 84
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 311 555 - - - 866
  ทต.บางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน - - - - - -
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 1,040 1,422 586 - - 3,048
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 498 - - - - 498
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 152 - - - - 152
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 59 475 - - - 534
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 241 - - - - 241
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 179 - - - - 179
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 185 - - - - 185
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 82 - - - - 82
  6.รร.เพียรปัญญา 113 - - - - 113
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 105 - - 105
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 109 - - - - 109
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 48 - - - - 48
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 52 - - - - 52
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 210 - - - - 210
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 94 - - - - 94
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 152 - - - - 152
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 83 - - - - 83
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 342 - - - - 342
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 73 - - - - 73
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 153 635 172 - - 960
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 93 - - - - 93
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 48 - - - - 48
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 115 - - - - 115
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 100 - - - - 100
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 143 497 238 51 - 929
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 324 - - - - 324
รวม 5,546 5,601 4,630 1,577 - 17,354
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 205 161 - 366
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 102 191 128 - - 421
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 121 237 105 - - 463
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 131 261 157 - - 549
  ทต.คลองวาฬ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 31 - - - - 31
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 71 125 - - - 196
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) - 174 - - - 174
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 22 42 - - - 64
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 153 292 - - - 445
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 181 - - - - 181
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 41 68 - - - 109
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 116 244 103 - - 463
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 31 48 - - - 79
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 97 233 - - - 330
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 292 389 - - - 681
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 84 156 - - - 240
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 117 191 - - - 308
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 154 298 79 - - 531
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 216 329 - - - 545
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 391 925 423 - - 1,739
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 146 226 - - - 372
รวม 2,497 4,429 1,200 161 - 8,287
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 538 656 - 1,194
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 222 109 - 331
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 64 65 - 129
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 84 62 - 146
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 107 51 - 158
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 82 50 - 132
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 45 53 49 - - 147
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 185 317 142 - - 644
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 112 162 52 - - 326
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 404 685 165 - - 1,254
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 53 76 - - - 129
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 47 63 - - - 110
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 94 148 131 - - 373
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 298 504 255 - - 1,057
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 93 - - - - 93
รวม 1,331 2,008 1,891 993 - 6,223
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 102 333 - - - 435
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 32 143 60 - - 235
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 102 334 81 27 - 544
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 167 388 - - - 555
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 107 372 - - - 479
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 149 845 - - - 994
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 106 337 - - - 443
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 39 - - - - 39
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 157 275 - - - 432
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 51 113 - - - 164
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 70 138 - - - 208
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 44 119 - - - 163
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 243 637 67 - - 947
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 86 142 155 - - 383
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 134 154 - - - 288
รวม 1,589 4,330 363 27 - 6,309
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 162 274 - - - 436
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 229 825 428 214 - 1,696
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 228 446 371 242 - 1,287
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 235 520 255 - - 1,010
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 45 56 - - - 101
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 59 106 - - - 165
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 113 232 124 - - 469
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 55 105 - - - 160
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูน 57 108 - - - 165
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 130 326 161 - - 617
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 332 688 78 - - 1,098
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 103 144 - - - 247
  3.รร.เทศบาลวัดแค 34 68 - - - 102
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 92 155 - - - 247
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 8 - - - - 8
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 84 229 - - - 313
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 185 - - - - 185
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 302 - - - - 302
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 33 106 - - - 139
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 220 529 - - - 749
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 53 120 - - - 173
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 105 170 30 - - 305
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 127 301 113 - - 541
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 52 104 69 - - 225
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 71 147 - - - 218
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 84 65 - - - 149
รวม 3,198 5,824 1,629 456 - 11,107
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 193 414 - - - 607
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 177 275 225 - 677
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 71 189 87 - - 347
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 190 268 - - - 458
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 180 203 - - - 383
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 101 163 90 - - 354
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 54 - - - - 54
  จุน
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 75 83 33 - - 191
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 60 - - - - 60
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 34 - - - - 34
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 88 - - - - 88
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 130 167 - - - 297
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 108 - - - - 108
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 77 - - - - 77
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 45 - - - - 45
รวม 1,406 1,664 485 225 - 3,780
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 76 - - 76
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 756 166 - - 922
  2.รร.อนุบาลช้าง 420 - - - - 420
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 75 165 35 - - 275
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกกลอย 246 30 - - - 276
  อบต.กะไหล
  1.รร.อนุบาลกะไหล 131 - - - - 131
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 422 993 522 329 - 2,266
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 217 466 154 - - 837
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 92 202 95 - - 389
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 150 109 - - - 259
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 62 - - - - 62
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 92 - - - - 92
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 166 155 - - - 321
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 50 - - - - 50
รวม 2,123 2,876 1,048 329 - 6,376
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 248 310 - - - 558
  2.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 153 97 - 250
  3.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง - - 1,398 610 - 2,008
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 244 - - 244
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 388 1,878 - - - 2,266
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 52 479 - - - 531
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 72 346 - - - 418
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 119 973 - - - 1,092
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 132 285 - - - 417
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 26 105 - - - 131
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 153 459 - - - 612
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 68 132 - - - 200
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 25 79 - - - 104
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 145 229 - - - 374
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 111 399 - - - 510
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 198 - - - - 198
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 25 109 - - - 134
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 140 48 - - - 188
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 16 - - - - 16
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร 20 68 - - - 88
รวม 1,938 5,899 1,795 707 - 10,339
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 225 179 - 404
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 54 110 - - - 164
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 41 130 50 - - 221
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 395 952 626 208 - 2,181
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 95 174 - - - 269
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 94 64 - - - 158
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 98 22 - - - 120
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 42 - - - - 42
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 2 24 140 243 141 - 548
  2.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 19 - - - 19
  3.รร.เทศบาล 4 94 129 - - - 223
  4.รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 162 400 58 - - 620
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 51 108 - - - 159
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 33 87 - - - 120
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 219 640 245 - - 1,104
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 73 - - - - 73
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.ไผ่รอบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ - - - - - -
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 402 793 - - - 1,195
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 117 - - 117
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 63 - - - - 63
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 110 - - - - 110
รวม 2,050 3,768 1,564 528 - 7,910
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 192 196 - 388
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 80 77 - 157
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 188 268 - 456
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 135 427 - - - 562
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 139 493 - - - 632
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 382 334 - - 716
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 111 275 157 - - 543
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 359 308 - - - 667
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 152 - - - - 152
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 74 - - - - 74
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 134 42 - - - 176
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 34 - - - - 34
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 20 - - - - 20
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 120 - - - - 120
  อบต.สมอแข
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - - - - - -
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 47 - - - - 47
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 181 568 - - - 749
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 105 311 - - - 416
  วังทอง
  อบต.วังนกแอ่น
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ๑ 19 - - - - 19
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 176 - - - - 176
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 81 - - - - 81
รวม 1,887 2,806 951 541 - 6,185
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 171 428 212 - - 811
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 50 117 58 - - 225
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 262 926 - - - 1,188
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 199 220 - - - 419
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 361 769 229 - - 1,359
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 90 195 56 - - 341
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 113 198 86 - - 397
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 114 260 87 - - 461
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 160 272 104 - - 536
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 116 191 73 - - 380
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 38 76 - - - 114
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 178 285 - - - 463
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 109 172 39 - - 320
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 24 79 - - - 103
รวม 1,985 4,188 944 - - 7,117
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 459 309 - 768
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,109 - - - 1,109
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 555 - - - - 555
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 301 182 - 483
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 59 78 - - - 137
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 186 - - - - 186
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 33 - - - - 33
  ทต.ดงขุย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย 50 - - - - 50
  วิเชียรบุรี
  ทม.วิเชียรบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 53 - - - - 53
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 417 283 - - 700
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 64 142 - - - 206
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 39 74 - - - 113
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 188 - - - - 188
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 358 358
  อบต.บ้านไร่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 22 - - - - 22
  อบต.สักหลง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 74 - - - - 74
รวม 1,323 1,820 1,043 491 358 5,035
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 211 183 - 394
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 150 154 - - 304
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 27 112 80 - - 219
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 51 166 - - - 217
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 40 92 - - - 132
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 99 198 - - - 297
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 507 1,146 - - - 1,653
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 402 200 - 602
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 110 - - - - 110
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 85 - - - - 85
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 40 - - - - 40
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 30 - - - - 30
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 242 - - - - 242
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 77 - - - - 77
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 121 157 - - - 278
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 58 - - - - 58
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 98 115 - - - 213
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 37 - - - - 37
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 114 35 - - - 149
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 48 - - - - 48
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 63 - - - - 63
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 38 - - - - 38
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 45 - - - - 45
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 156 - - - - 156
รวม 2,086 2,171 847 383 - 5,487
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 295 749 - - - 1,044
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 118 500 - - - 618
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 300 1,065 724 209 - 2,298
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 376 - - - - 376
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 137 713 385 97 - 1,332
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,608 263 - - 1,871
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 240 700 338 - - 1,278
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 414 1,875 598 237 - 3,124
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 120 599 - - - 719
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 60 909 547 - - 1,516
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 73 195 179 - - 447
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 458 - - - - 458
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 299 - - - - 299
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 207 - - - - 207
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 446 - - - - 446
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 670 - - - 670
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) - 590 141 - - 731
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ 425 - - - - 425
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 143 - - - - 143
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา 198 - - - - 198
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 275 1,149 - - - 1,424
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 157 - - - - 157
  ทต.ป่าคลอก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก - - - - - -
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 271 - - - - 271
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 152 - - - - 152
รวม 5,164 11,322 3,175 543 - 20,204
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 67 25 15 107
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 90 97 - 187
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 249 76 49 374
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 147 127 - 274
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 62 62 - 124
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 260 206 - 466
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 363 312 - 675
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 40 14 34 88
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 112 20 45 177
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 129 91 - 220
  11.รร.เมืองเตาวิทยาคม - - 298 199 112 609
  12.รร.เลิงแฝกประชาบำรุง - - 129 29 44 202
  13.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม - - 185 124 - 309
  14.รร.ศรีสุขพิทยาคม - - 98 52 23 173
  15.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ - - 151 154 - 305
  16.รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม - - 72 9 40 121
  17.รร.หนองบัวปิยนิมิตร - - 35 41 - 76
  18.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม - - 141 15 124 280
  19.รร.หนองเหล็กศึกษา - - 212 127 129 468
  20.รร.หัวเรือพิทยาคม - - 216 145 17 378
  ทม.มหาสารคาม
  1.รร.เทศบาลบ้านค้อ 100 107 24 - - 231
  2.รร.เทศบาลบ้านแมด 19 21 - - - 40
  3.รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย 155 373 215 - - 743
  4.รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 165 362 269 120 - 916
  5.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี 47 90 - - - 137
  6.รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 193 249 53 - - 495
  7.รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 117 165 49 - - 331
  อบต.ท่าสองคอน
  1.รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) 56 - - - - 56
  แกดำ
  อบต.วังแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 64 - - - -